Kamyon

Klas 3-8

MOR-EV Trucks ankouraje acha ak lwe yon varyete de kamyon, otobis ak kamyon elektrik ki gen batri mwayen ak lou ak selil gaz. Rabè aplike pou akizisyon endividyèl ak flòt.

MOR-EV ofri ankourajman pou:

klas 3-8

Batri elektrik ak selil gaz machin elektrik.

klas 3-8

Machin ak yon pri lavant mwens pase $2,000,000.

klas 3-8

Veyikil ki gen yon evalyasyon pwa brit machin ki depase 10,000 liv (Klas 3-8).

Nivo rabè

Valè ankourajman yo deziyen pa klas veyikil la (detèmine pa GVWR) epi swiv yon valè k ap diminye pandan blòk rabè yo fin itilize. Aplikan yo rezève rabè pou machin ki elijib yo anvan yo achte oswa lwe yo atravè yon sistèm bon.

Blòk valè 1

Klas machinGVWR (lbs.)Kantite ankourajmanBon pou chak blòk
310,001 - 14,000$15,000Total bon: 200 
Rete bon: 150 
Dènye mete ajou sou 6/11/2024
414,001 - 16,000$30,000
516,001 – 19,500$45,000
619,501 – 26,000$60,000
726,001 - 33,000$75,000
833,001+$90,000

Blòk Valè 2

Klas machinGVWR (lbs.)Kantite ankourajmanBon pou chak blòk
310,001 - 14,000$12,750Total bon: 200 
Rete bon: 200
414,001 - 16,000$25,500
516,001 – 19,500$38,250
619,501 – 26,000$51,000
726,001 - 33,000$63,750
833,001+$76,500

Blòk Valè 3

Klas machinGVWR (lbs.)Kantite ankourajmanBon pou chak blòk
310,001 - 14,000$10,838Total bon: 200 
Rete bon: 200
414,001 - 16,000$21,675
516,001 – 19,500$32,513
619,501 – 26,000$43,350
726,001 - 33,000$54,188
833,001+$65,025

NÒT ENPÒTAN

 • Itilizatè final machin yo ka sèlman rezève yon maksimòm 10% nan yon blòk ankourajman ki disponib; rabè ki vin apre yo bay itilizatè final machin sa a pral nan rediksyon blòk sa a, kèlkeswa si blòk anvan an fin itilize.
 • Valè ankourajman diminye pa 15% apre chak blòk konplè. Rabè yo ap rete estatik nan valè Blòk 3 jiskaske Depatman Resous Enèji a fini yon revizyon pwogram.
 • Aplikasyon yo mande pou yon kopi siyen Tèm ak Kondisyon aplikan nan Pwogram MOR-EV Kamyon – Klas 3-8 Veyikil .

Elijiblite aplikan an

Moun ak antite sa yo elijib pou resevwa remises MOR-EV Trucks – Klas 3-8:

 •   rezidan Massachusetts yo
 •   Biznis prive ki gen lisans pou fè biznis nan Massachusetts
 •   Òganizasyon ki pa gen pwofi ki gen lisans pou opere nan Massachusetts
 •   Enstitisyon edikasyonèl, tankou lekòl, kolèj ak inivèsite
 •   Gouvènman ak depatman lokal, minisipal ak eta

Elijiblite machin

Veyikil ki satisfè kondisyon sa yo elijib pou resevwa yon ranbousman:

 •   nouvo veyikil elektrik ak batri sou wout oswa machin elektrik selil gaz ak yon GVWR ki pi wo a 10,000 liv
 •   MSRP total la pa ka depase $2,000,000

Gade lis Veyikil elijib yo isit la

Aplikasyon pou bon ak Pwosesis Reklamasyon Ranbousman

Tanpri sonje ke aplikasyon pou bon rezèvasyon rabè yo dwe soumèt ak apwouve anvan yo pran livrezon yon machin ki elijib. Yon fwa yo apwouve yon demann rezèvasyon bon, yo pral bay aplikan an yon bon rabè pou l achte lè li pran machin nan. Aplikan yo dwe rachte yon bon nan 12 mwa pou chak dat efektif ki endike nan dokiman bon an, oswa otreman mande yon ekstansyon pou yon bon kòz jiska yon lòt 12 mwa. DOER pral egzamine nenpòt lòt demann pou ekstansyon ka pa ka.

Pou kòmanse pwosesis aplikasyon an, tanpri voye kopi dokiman sa yo nan imèl MOR-EV Trucks: 
mor-evtrucks@energycenter.org

 •   Siyen Tèm ak Kondisyon aplikan pwogram yo
 •   Prèv Entansyon pou Achte ki gen ladan pri lavant ak GVWR, tankou:
  • Lòd Acha
  • Akò rezèvasyon ak depo omwen 10% nan pri machin yo site
  • Siyen akò patisipan achte an gwo
  • Yon lèt entansyon siyen ak yon deskripsyon machin (yo) yo pral achte/lwe
 •   Prèv rezidans
  • Si w ap aplike kòm yon moun, yon kopi yon lisans chofè Massachusetts oswa yon lòt fòm rezidans ki valab nan Massachusetts jan Administratè a apwouve l. Si w ap aplike kòm yon òganizasyon tankou yon biznis, san bi likratif, elatriye: yon kopi yon lisans biznis lokal, atik enkòporasyon, atik òganizasyon, deklarasyon enfòmasyon, oswa lòt dokiman fòmasyon depoze ak Sekretè Deta Massachusetts. DOER ka aksepte lòt fòm dokiman, tankou yon atestasyon alekri, ka pa ka. Tanpri kontakte administratè pwogram lan pou plis enfòmasyon.
 •   Si w ap aplike pou Anviwònman Jistis Anviwònman an*, soumèt yon kopi yon kat wout ki fonksyone, yon sit livrezon oswa yon dokiman sou plasman chofè

*Si veyikil la opere plis pase 50% tan nan gwoup resansman ki satisfè omwen youn nan Kritè Popilasyon Jistis Anviwònman Eta a (gade Kat Jistis Anviwònman EEA isit la ), yon lòt 10% ka ajoute nan ranbousman an. Dokiman ki kalifye yo dwe soumèt nan moman aplikasyon bon an.

Pwosesis reklamasyon rabè:

Pou achte yon koupon apwouve pou reklame yon ranbousman lè w pran livrezon machin ki elijib la, tanpri soumèt dokiman sa yo nan peryòd 12 mwa efektif bon an nan imèl MOR-EV Trucks la:

 •   Kopi koupon ki te bay orijinal la ak nimewo idantifikasyon koupon inik
 •   Kopi anrejistreman Massachusetts pou machin
 •   Kopi Tèm ak Kondisyon Aplikan Pwogram yo siyen
 •   Prèv peman oswa kontra-lwaye (youn nan bagay sa yo obligatwa)
  • Final peye fakti / resi pou achte
  • Final akò patisipan achte an gwo
  • Final kontra lwaye ki gen ladan longè tèm
Ekstansyon bon

Aplikan yo ka aplike pou yon ekstansyon bon nan nenpòt ki pwen nan peryòd efektif 12 mwa apre premye apwobasyon bon an. Ekstansyon bon yo disponib pou jiska 12 mwa anplis. Yo ka bay yon ekstansyon adisyonèl pou yon bon rezon. Yon bon ki pa pwolonje oswa rachte nan 12 mwa ap konsidere ekspire epi anile. Yo ka akòde ekstansyon sèlman selon diskresyon DOER epi yo pa garanti yo apwouve yo.

Kondisyon pou pwogram yo

 •   Kamyon MOR-EV MOR-EV – Moun k ap resevwa rabè klas 3-8 yo dwe kenbe pwopriyetè machin ki ankourajman an (yo) ak yon anrejistreman aktif nan Rejis Veyikil Motor nan Massachusetts pou yon minimòm de 48 mwa youn apre lòt imedyatman apre yo fin achte machin nan oswa dat kontra-lwaye
 •   Si yo lwe yon machin, kondisyon kontra lwaye omwen 48 mwa obligatwa pou kalifikasyon pwogram lan
 •   Revann kamyon MOR-EV – Machin klas 3-8 pou benefis finansye nan 48 mwa entèdi.
 •   Kamyon MOR-EV – Yo p ap bay ranbousman klas 3-8 pou achte oswa lwe machin ki resevwa lajan ankourajman nan lòt pwogram Massachusetts, swa Commonwealth la finanse oswa jere. A okenn moman yon aplikan pa ka resevwa finansman ki depase 100% pri total yon machin ki elijib.
 •   Acha flòt piblik yo ka retire nan kalifikasyon pou Kamyon MOR-EV – Klas 3-8 alavni si yo tabli yon pwogram altènatif ki vize elèktrifikasyon flòt piblik yo.
 •   Kamyon MOR-EV – Moun k ap resevwa ranbousman klas 3-8 yo pral sijè a yon egzijans pou bay enfòmasyon, ki pral mande pou rapòte bay DOER mil machin yo vwayaje nan yon minimòm pandan premye ane operasyon an pou enfòme pwogram ak règleman nan lavni.

Tout aplikan yo dwe siyen epi soumèt Tèm ak Kondisyon Aplikan MOR-EV Trucks – Klas 3-8 yo nan moman aplikasyon yo pou yon bon rabè.