Home page

springfield

Massachusetts ofri rabè
pou machin elektrik yo

Massachusetts gen objektif anbisye pou redui polisyon nan lè a ki gen rapò ak transpò ak emisyon gaz lakòz efè tèmik. Pwogram Massachusetts Ofri Rabè pou Veyikil Elektrik yo (MOR-EV) rann machin elektrik yo (EVs) pi bon mache pou rezidan Massachusetts yo, biznis yo, ak òganizasyon ki pa fè pwofi yo bay plis aksè ekitab pou VE yo.