Home page

cánh đồng mùa xuân

Massachusetts cung cấp giảm giá
cho Xe Điện

Massachusetts có các mục tiêu đầy tham vọng nhằm giảm ô nhiễm không khí và khí thải nhà kính liên quan đến giao thông vận tải. Chương trình Giảm giá cho Xe điện (MOR-EV) của Massachusetts làm cho xe điện (EV) có giá phải chăng hơn cho cư dân Massachusetts, doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp khả năng tiếp cận bình đẳng hơn với EV.