Bảng điều khiển xe tải

Tận dụng cơ sở dữ liệu thông tin về chương trình giảm giá được thu thập từ năm 2021, Thống kê Chương trình Xe tải MOR-EV cung cấp nhiều thông tin khác nhau về việc áp dụng và phân phối xe điện ở Massachusetts. Không phải tất cả xe điện ở Massachusetts sẽ được ghi vào cơ sở dữ liệu MOR-EV vì không phải chủ sở hữu xe điện nào cũng nộp đơn xin giảm giá MOR-EV. Ngoài các số liệu thống kê quan trọng về MOR-EV, trang web này còn cung cấp dữ liệu phân phối giảm giá được lọc theo mã zip hoặc quận.

Với tư cách là quản trị viên chương trình MOR-EV, Trung tâm Năng lượng Bền vững thúc đẩy việc sản xuất và sử dụng xe điện thông qua giảm giá, tiếp cận và giáo dục cho người tiêu dùng.

Câu hỏi? Gửi email tới mor-ev@energycenter.org .