Info

Konsènan

Jere pa Biwo Egzekitif Enèji ak Afè Anviwònman Depatman Resous Enèji (DOER) epi li administre nan tout eta pa Center for Sustainable Energy (CSE), MOR-EV bay rabè pou achte oswa lokasyon machin elektrik.

Machin elektrik pou tout moun

MOR-EV dedye a fè machin elektrik (EVs) pi abòdab pou rezidan Massachusetts yo, biznis yo ak òganizasyon san bi likratif yo pou ede atenn objektif transpò pwòp epi redwi emisyon gaz lakòz efè tèmik, epi bay plis aksè ekitab nan EV yo. Se Depatman Resous Enèji (DOER) Biwo Egzekitif pou Enèji ak Afè Anviwònman ki finanse pwogram nan epi li administre tout eta pa Sant pou Enèji Dirab (CSE).

Pou asire plis patisipasyon nan tranzisyon EV a, MOR-EV gen ladan kounye a eleman pwogram sa yo:

 

evs pou tout moun